Slúži na evidenciu, zber, vyhodnocovanie, archiváciu plánovaných a mimoriadnych zákaziek. Systém obsahuje možnosť komerčného nákupu a aj verejného obstarávania. Všetky zákazky sa sústreďujú v manažmente nákupu.
DOSIAHNETE
VIAC CENOVÝCH PONÚK A LEPŠIE CENY
EFEKTÍVNE RIADENIE DODÁVATEĽSKÉHO PORTFÓLIA
ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY A ZAUTOMATIZOVANIE PROCESOV
360 STUPŇOVÝ PREHĽAD A ÚPLNÚ KONTROLU V NÁKUPE
500000000
Hodnota nákupu v roku 2015 cez naše softvéry
15000
Počet uskutočnených výberov na dodávateľa
28
Klientov
14
Členný tím

CERTIFIKÁTY

iso_certified_0
iso-27001-e1464681930691
FUNKCIE

Komerčný nákup

Komerčný nákup sa realizuje prostredníctvom priameho  zberu  ponúk a aukcií.

Druhy nákupov

 • Priamy zber ponúk 1. kolový
 • Priamy zber ponúk 2. kolový
 • Zverejnenie súťažných podkladov
 • Elektronická aukcia

Užívateľské role

 • Nákupca
 • Vedúci tímu
 • Vedúci odboru
 • Dodávateľ
 • Pozorovateľ
 • Audítor

Katalóg dodávateľov

 • Online registrácia
 • Zaradenie dodávateľov do kategórií
 • Schvaľovanie dodávateľa
 • Overovanie dlhov dodávateľov voči štátu
 • Vyhľadávanie dodávateľov v databáze

Stavy nákupov

 • Koncept
 • Pred publikovaním
 • Aktívny
 • Pred vyhodnotením
 • Ukončený

Ďalšie funkcionality systému

 • Systémové notifikácie
 • E-mailové notifikácie
 • Iframe na stránku klienta
 • Nastavenie transparentnosti
 • Grid karty
 • Možnosť chatu so supportom

Parametre nastavenia nákupu:

 • Názov nákupu
 • Možnosť detailnej špecifikácie
 • Možnosť prikladania príloh k nákupu s možnosťou stiahnutia dodávateľom
 • Generovanie zoznamu dodávateľov, ktorí stiahli prílohy
 • Možnosť prikladania súborov k jednotlivým položkám nákupu
 • Nastavenie viacerých kritérií
 • Nastavenie rozdielnych váhy jednotlivým kritériám
 • Nastavenie viacerých položiek
 • Nastavenie počtu desatinných miest akceptujúcich v cenovej ponuke dodávateľa
 • Spôsob hodnotenia – na 1 alebo viacerých víťazov v rámci daného nákupu
 • Možnosť zadania termínu dodania
 • Nastavenie stúpajúcej resp. klesajúcej tendencie
 • Možnosť importu položiek z Excelu
 • Výber oslovených dodávateľov prostredníctvom kategórií
 • Oslovovanie neregistrovaných dodávateľov prostredníctvom emailu
 • Možnosť vyžiadať od dodávateľa dokumenty (nastavenie či sa jedná o povinný alebo nepovinný dokument)
 • Doplnenie textových informácií
 • Konceptová príprava
 • On/Off publikovanie

Parametre nastavenia aukcie:

 • Názov nákupu
 • Možnosť detailnej špecifikácie
 • Možnosť prikladania príloh k nákupu s možnosťou stiahnutia dodávateľom
 • Generovanie zoznamu dodávateľov, ktorí stiahli prílohy
 • Nastavenie predpokladaného termínu aukcie
 • Možnosť prikladania súborov k jednotlivým položkám nákupu
 • Nastavenie viacerých kritérií
 • Nastavenie rozdielnych váhy jednotlivým kritériám
 • Nastavenie neakčných kritérií
 • Nastavenie neobmedzeného predlžovania
 • Nastavenie času predlžovania aukcie
 • Nastavenie viacerých položiek
 • Nastavenie počtu desatinných miest akceptujúcich v cenovej ponuke dodávateľa
 • Spôsob hodnotenia – na 1 alebo viacerých víťazov v rámci daného nákupu
 • Možnosť zadania termínu dodania
 • Nastavenie stúpajúcej resp. klesajúcej tendencie
 • Možnosť importu položiek z Excelu
 • Výber oslovených dodávateľov prostredníctvom kategórií
 • Možnosť vyžiadať od dodávateľa dokumenty (nastavenie či sa jedná o povinný alebo nepovinný dokument)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Certifikovaný systém na realizovanie EA podľa zákona 25/2006 a 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Užívateľské role

 • Nákupca (Administrátor)
 • Účastník
 • Pozorovateľ
 • Audítor

Stavy EA

 • Koncept
 • Pred publikovaním
 • Aktívna
 • Ukončená

Ďalšie funkcionality systému

 • Zasielanie výziev do EA účastníkom
 • Potvrdenie účasti
 • Autentifikácia prostredníctvom OP (nákupca, účastník) pri EA podľa zákona 343/2015
 • Autentifikácia cez SMS kód pri EA podľa zákona 25/2006
 • Preposielanie výziev
 • Generovanie protokolu
 • Archív EA
 • Kópia EA
 • Vytváranie pozorovateľských prístupov
 • Možnosť priloženia dokumentov k výzve
 • Zverejňovanie súťažných podkladov
 • Anonymita účastníkov EA
 • Chat

Zoznam kritérii hodnotenia viackriteriálnych VO

 • Prepojenie s vestníkom UVO
 • Vyhľadávanie prostredníctvom kľúčového slova v už zrealizovaných VO
 • Systém poskytuje informácie o nastavení váh jednotlivých kritérií

Manažment plánu obstarávania

Každá zákazka je pridelená konkrétnemu nákupcovi, ktorý ju spravuje.  Systém zabezpečuje,  aby sa manažment plánu obstarávania napĺňal systémovo, ale aby hodnoty boli editovateľné a následne sa už nanovo nepotiahli zo systému.

Evidencia v pláne obstarávania:

 • Číslo zákazky
 • Číslo podzákazky
 • Gestor zmluvy
 • Názov predmetu zákazky
 • Predpokladaná hodnota počas trvania zmluvy
 • Označenie predmetu zákazky – tovar / služby / práce
 • Zákazka podľa finančného limitu – nadlimit / podlimit / priamy nákup
 • Dĺžka trvania zmluvy
 • Požadovaný termín uzavretia zmluvy
 • Stav v zákazke –  v príprave / v priebehu / ukončená / zrušená
 • Informácia administrátora o stave zákazky
 • Meno nákupcu
 • Termín začatia obstarávania
 • Tím
 • Po ukončení uviesť číslo zmluvy alebo objednávky
 • Úspešný uchádzač
 • Zazmluvnená cena v EUR
 • Ukončené oboznamovanie PR
 • Spôsob vzniku zákazky Importovaná/ Aktualizovaná/ Mimoriadna
 • Spôsob vzniku zákazky rozdelená nákupcom Áno / Nie
 • Typ verejného obstarávateľa – §6 / §7 / §8
 • Financovanie – Vlastné zdroje / EÚ / Vlastné zdroje a EÚ
 • Postup v nákupe – Prieskum trhu / Priamy nákup / VOS / Rokovacie konanie…
 • Vyhlásenie VO
 • Lehota žiadosti o vysvetlenie
 • Lehota na predkladanie dokumentácie / žiadosti o účasť – US, SD, RK so zv.
 • Zoznam záujemcov – predložili žiadosť o účasť
 • Zoznam záujemcov – Vylúčený
 • Lehota na predkladanie ponúk
 • Otváranie ponúk – ostatné
 • Otváranie ponúk – kritéria
 • Predložili ponuku
 • Návrh na plnenie kritérií
 • Vylúčený
 • Revízny postup (žiadosť o nápravu / námietka) – Prišlo dňa
 • Revízny postup (žiadosť o nápravu / námietka) – Vybaviť do
 • Revízny postup (žiadosť o nápravu / námietka) – Názov spoločnosti
 • Dátum e-aukcie (ak je relevantné)
 • Zoznam účastníkov e-aukcie
 • Ukončenie VO – dátum zverejnenia v CRZ gov
 • Lehota viazanosti ponúk
 • Aktuálny stav
 • Stručný opis predmetu zákazky
 • Identifikácia čísla mimoriadnej požiadavky
 • Verejná / Neverejná zákazka
 • Uviesť kalendárny mesiac vyhlásenia/ukončenia/zrušenia zákazky (napr. február 2016)
 • Predložené na podpis – odsúhlasené dňa
 • Udelený súhlas dňa
 • Oznamovacia povinnosť voči ministerstvu – Áno/Nie
 • CPV
 • Opis CPV
 • Poznámka
 • Predpokladaný dátum vyhlásenia VO
 • Predpokladaný dátum podpísania zmluvy /rámcovej dohody/objednávky
 • Trvanie zmluvy rámcovej dohody (v mesiacoch)
 • Naliehavosť VO 1 – nevyhnutné 2 – neutrálne 3 – nemá vplyv na chod organizácie
 • Odôvodnenie naliehavosti pri prvom stupni

Možnosti pre nákupcu:

 • Možnosť rozdeľovať zákazky a viaceré podzákazky pričom je zachované číslovanie zákaziek.
 • Možnosť filtrovania
 • Možnosť vyhľadávania
 • Možnosť konfigurácie stĺpcov
 • Možnosť predvolených zostáv
 • Možnosť exportu do excelu
 • Možnosť vytvárania mimoriadnych zákaziek

VYBRANÉ REFERENCIE

zssk
eurovia
dynamik
energie2
apf-vector
bts-aero
Kontakt
Názov

valllue solutions s.r.o.

Adresa

Laurinská 18, 811 01 Bratislava

TELEFÓN

+421 37 655 1111

E-mail

info@valllue.sk

IČO

35 714 760

Pošlite nám správu